Patryk Zbroja

adwokat

Kancelarię adwokacką prowadzi w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym związanym z prawem morskim.
[Więcej >>>]

eBook

Opublikowaliśmy na naszym profilu załogi żeglarskiej taką dość śmieszną fotografię załogi przebranej w więzienne pasy.

Natchnęła mnie trochę do tego wpisu – zwłaszcza po trzech mejlach, które dostałem po wczorajszej rządowej konferencji prasowej.

O co chodzi?

Z powodu stanu epidemii rozpoczęcie sezonu żeglarskiego znacznie się przedłuża.

Pogoda za oknem wiosenna, sprzyja pracom bosmańskim i szkutniczym, no i ogólnemu przygotowaniu jednostek.

A nie jeden armator chętnie widziałby już swój jacht na wodzie

Od 10.04.2020 r. obowiązywało stanowcze obostrzenia w zakresie przemieszczania się osób, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W okresie do 19 kwietnia 2020 r. obowiązywał też nadal zakaz na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (a więc po wodzie, leżącej w granicach państwa, również) przemieszczania się osób (również rekreacyjnego) przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby m.in. w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

Abstrahując już od dyskusji na temat wątpliwej konstytucyjności wprowadzonych rozwiązań – z uwagi na treść tych zmian, wchodząc na jacht sporo ryzykowałeś.

Pół biedy jak żeglowałeś sam, gorzej, jak chciałeś popływać z całą załogą.

Niektórzy myślą, że można było skończyć tak, jak na zdjęciu 😉

W praktyce niekoniecznie może od razu trafisz do zakładu karnego, ale za niezastosowanie się do ustanowionych w stanie epidemii nakazów, zakazów lub ograniczeń  państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny nakładają kary pieniężne w wysokości do 30 000 zł. Możliwe też są w określonych okolicznościach mandaty wystawiane przez policję.

Przedstawiciele rządu zapowiedzieli jednak powolny “powrót do normalności“.

Każdy żeglarz i motorowodniak zaczął się zastanawiać, czy może…?

Od 20 kwietnia…?

Wodujemy?!

Przyjrzałem się tej sprawie dość szczegółowo, w oparciu o nowe Rozporządzenie, które weszło w życie w dniu .

Znajdziesz jego treść TUTAJ>>>

Oczywiście od razu pojawiły się problemy z wykładnią.

Przede wszystkim, nie ma w treści Rozporządzenia – pomimo inicjatywy wielu środowisk żeglarskich, którzy w ramach społecznych konsultacji sygnalizowali potrzebę zmian – przepisu wprost poświęconego jachtingowi i to pomimo sporego praktycznego znaczenia tego zagadnienia (nie wspominając już o całym sektorze usług czarterowych, który przygotowuje się do największego w historii kryzysu).

A pytania są podstawowe:

Czy od poniedziałku można żeglować jachtem?

Czy można legalnie uprawiać również inne sporty wodne?

Czy istnieje możliwość swobodnego poruszania się po wszystkich akwenach i korzystania ze swojego hobby?

Jakie są ograniczenia?

Co z działalnością klubów, przystani jachtowych i marin żeglarskich?

Czy można trenować?

Jak się wodować?

Czy firmy czarterowe mogą funkcjonować?

To nie jedyne pytania, które zadają sobie amatorzy sportów wodnych przynajmniej od kilku dni…

Częściowo odpowiadałem na nie w czasie środowego LIVE STREAM na FB, ale zdecydowanie więcej materiału znajdziesz w świeżo “zwodowanym” eBooku pt. “Uprawianie jachtingu w czasie epidemii“.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (91) 488 44 22e-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl

Czy od poniedziałku można żeglować jachtem?

Czy można uprawiać jachting i inne sporty wodne?

Mam na myśli sporty wodne w szerokim tego słowa znaczeniu tj. korzystanie z kajaków, łodzi wiosłowych, rowerów wodnych, supboard, surfing, kitesurfing, windsurfing, skutery wodne, żeglugę jachtem żaglowym lub motorowym.

Czy istnieje możliwość swobodnego poruszania się po wszystkich akwenach i korzystania ze swojego hobby?

Jakie są ograniczenia?

Co z działalnością klubów, przystani jachtowych i marin żeglarskich?

Czy można trenować?

Jak się wodować?

Czy firmy czarterowe mogą funkcjonować?

To nie jedyne pytania, które zadają sobie amatorzy sportów wodnych przynajmniej od kilku dni…

Częściowo odpowiadałem na nie w czasie mojego środowego LIVE STREAM, ale zdecydowanie więcej materiału znajdziesz w świeżo “zwodowanym” eBooku pt. “Uprawianie jachtingu w czasie epidemii“.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (91) 488 44 22e-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl

Nie ukrywam, że dni w czasie kryzysu gospodarki upływają w pracy niezmiernie szybko.

Dopiero wczoraj organizowaliśmy Webinar, a dzisiaj mam wrażenie, że to było z 2 tygodnie temu 😉

Webinar powstał tym razem przy współpracy z portalem GospodarkaMorska.pl i miał tytuł: “Tarcza Antykryzysowa dla gospodarki morskiej“.

Jeżeli nie miałeś okazji do wzięcia udziału. Nic straconego!

Zapraszamy do relacji wideo z całego wydarzenia TUTAJ >>>

Mogę Ciebie zapewnić, że duże zainteresowanie i frekwencja podczas spotkania online potwierdzają nasze plany organizacji kolejnych webinarów dot. aktualnych zagadnień dla branży gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego, które już wkrótce.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (91) 488 44 22e-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl

Miałem wczoraj – powszechną w stanie epidemii – videorozmowę, w której niby w żartach, ale znajomy przedsiębiorca zadał mi wieloaspektowe pytanie:

Słuchaj, ale jak już będę beneficjentem tej Tarczy, to chyba nie muszę się już sam wpisywać do rejestru beneficjentów?

Niby niewinne pytanie, ale ukryty sens poważny.

Kłopot w tym, że powszechne pojęcie “beneficjenta” (choćby jako tego, który korzysta z jednego z instrumentów finansowych przewidzianych w tzw. Tarczy Antykryzysowej) jest jednak zupełnie inne ustawowego pojęcia “beneficjenta rzeczywistego“.

I to właśnie to ostatnie pojęcie od kilku tygodni budzi poważne wątpliwości niemal wszystkich przedsiębiorców, zwłaszcza tych zarządzających spółkami prawa handlowego.

O co chodzi?

Dla przypomnienia – od 13 października 2019 r. obowiązują nowe przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Regulują one zarówno powstawanie, jak i funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Zgodnie z tymi regulacjami, spółki handlowe powinny zgłosić formalnie informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach które rzeczywiście sprawują kontrolę w firmie. Szacuje się, że obowiązek ten zostanie nałożony na około 450 tysięcy spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych).

Co warte podkreślenia, obowiązek ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, ani spółek cywilnych (ściślej wspólników spółek cywilnych).

Należy przypomnieć, że wpisu dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu, którego dane, a raczej dane tego, kto jest jego beneficjentem rzeczywistym powinny znaleźć się w Rejestrze. Będzie to zatem zwykle wspólnik w spółce osobowej lub zarząd w spółce kapitałowej, choć w konkretnych przypadkach grono osób podlegających wpisowi może być szersze (np. prokurent).

Jeżeli chciałbyś dokładnie prześledzić ten temat oraz poznać przykładowe warianty ustalania beneficjentów rzeczywistych, to zapraszam Ciebie do lektury naszego Przewodnika (pt. “CRBR – Praktyczny Przewodnik dla spółek”), którego możesz pobrać w zakładce eBook.

Zachęcam Ciebie do lektury tej publikacji.

Starałem się w niej na przykładach pokazać również możliwe konfiguracje osób, beneficjentów rzeczywistych, które powinny być objęte zgłoszeniem.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – praktyczny przewodnik dla spółek. Stan prawny 29.05.2020 r.

 

A teraz trochę przepisów sankcjonujących brak spełnienia tego obowiązku (poświęciliśmy temu w Przewodniku cały rozdział), ale niestety polityka represji wobec braku wykonania tych obowiązków aż razi swoją surowością…

Oczywiście, zgłaszane do CRBR dane powinny odpowiadać rzeczywistości. Zgłoszenie – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – powinno zawierać oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji. Oświadczenie takie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zagrożonego karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Dodatkowo osoba, która zgłasza i aktualizuje dane, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CRBR danych nieprawdziwych, a także za niezgłoszenie w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do rejestru. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba zgłaszająca i aktualizująca informacje o beneficjentach rzeczywistych nie ponosi odpowiedzialności.

Ustawodawca zaznaczył też, że spółki, które są zobligowane do zgłoszenia informacji, takich jak dane identyfikacyjne czy dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek, nie dopełniły obowiązku w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do 1 000 000 zł lub nakazowi zaprzestania określonych czynności.

Przewidziana jest dalej możliwość nałożenia kary na osobę zarządzającą, odpowiedzialną za przestrzeganie Ustawy. Sankcja ta może przybrać formę zakazu pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym bądź kary pieniężnej w wysokości nawet 1.000.000 zł.

Warto również zwrócić uwagę, ze poza samym faktem nałożenia kary finansowej na przedsiębiorcę, spółka poniesie również konsekwencje wizerunkowe lub gospodarcze.

Za niespełnienie ustawowych obowiązków, przewidziano bowiem szereg dodatkowych konsekwencji o charakterze administracyjnym:

 1. publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 2. nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności;
 3. cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;
 4. zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za brak zgłoszenia danych lub nienależyte zgłoszenie

Przykład: w przypadku nałożenia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 zł, spółka taka będzie zobowiązana do przekazania informacji o naruszeniu Ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu bankom z którymi współpracowała dotychczas.

Mało tego, sankcje finansowe są również przewidziane dla osób fizycznych, które – będąc:

 1. beneficjentami rzeczywistymi lub wspólnikami, w tym akcjonariuszami, instytucji obowiązanych,
 2. osobami prowadzącymi działalność w zakresie, o którym mowa ustawie,
 3. osobami zajmujące kierownicze stanowiska w instytucjach obowiązanych,

–  nie dopełnią obowiązku przedstawienia zaświadczenia, że nie były skazane prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Mogą wtedy podlegać karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.

Wreszcie, co wydaje się co najmniej niezrozumiałe, ustawodawca nie przewiduje w przypadku CRBR instytucji „czynnego żalu”. Brak zatem będzie możliwości uchylania się od odpowiedzialności poprzez niezwłoczne zgłoszenie odpowiedniej informacji.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został stworzony celem przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Jednak przepisy wprowadzające realizację tego obowiązku są dość nieprecyzyjne i wymagają dokładnej analizy struktury osobowej każdej spółki. A błędy mogą niestety słono kosztować.

 

Mam jednak jedną dobrą informację!

Początkowo, spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019 r., miały obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r.

Czyli od 14 kwietnia 2020 r. (zaraz po Świętach Wielkanocnych), zaniedbania w tej sprawie mogły być już surowo egzekwowane.

Ale, z uwagi na stan epidemiczny, w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej od 1.04.2020 r. obowiązuje przepis, który odracza termin wykonania ww. obowiązków do dnia 13 lipca 2020 r.

Masz zatem jeszcze 3 miesiące na dobre przygotowanie zgłoszenia do CRBR.

No i w sumie w tym sensie jesteś również beneficjentem ww. Tarczy, o którym wspomniałem na początku 😉

Uważaj jednak. Musisz pamiętać o zasadzie, że podmioty, które zostały lub zostaną wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS lub daty odpowiedniej zmiany.

I tutaj żadnego przedłużenia terminu nie ma.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (91) 488 44 22e-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl

W piątek 3.04.2020 r. zrealizowaliśmy nowatorski i dość historyczny projekt w postaci kancelaryjnego webinaru pt.:

“Gospodarka morska i przemysł jachtowy w czasie kryzysu – wyzwania, zagrożenia i szanse”

Zaprosiłem na to wydarzenie:

 • Dariusza Łydzińskiego – specjalistę z branży IT, z ogromną wiedzą na temat cyberbezpieczeństwa i oceny ryzyka, 4IT Security, więcej
 • Rafała Zahorskiego – pełnomocnika marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. gospodarki morskiej, zastępcę wójt Gminy Dobra Szczecińska oraz znanego niezależnego publicysta, który pisze i mówi zawsze to co myśli;
 • Michała Pokorskiego – managera, Prezes Zarządu Stoczni Jachtowej Delphia sp. z o.o. w Olecku (Grupa Beneteau), były Prezes TTS sp. z o.o. w Goleniowie (Grupa Hanse), zawodnika “wagi ciężkiej” w polskim przemyśle jachtowym.

A tak wyglądało nasze zaproszenie na Webinar:

Tematem wiodącym spotkania były aktualne wyzwania, zagrożenia i szanse branży gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego.

Szczerze mówiąc był to mój osobisty debitu w takim wydarzeniu.

Dziękuję jeszcze raz zarówno prelegentom za przyjęcie zaproszenia, jak i wszystkim uczestnikom, którzy poświęcili swój czas, aby w piątkowe przedpołudnie nas posłuchać! 🙂

Ten kto nie miał takiej opcji ma możliwość oglądania lub odsłuchania większej części całego Webinaru (dziękuję Darkowi za pomoc techniczną) TUTAJ >>>

albo może ściągnąć Webinar stąd:

Całość twa niecałe 2 h i nadaje się do oglądania lub odsłuchania – np. w czasie przedświątecznego mycia okien :).

Spis treści jest mniej więcej taki:

 1. występując jako pierwszy, po otwarciu webinaru, starałem się przedstawić propozycje rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami w czasie epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych (do sądowych) metod w postaci negocjacji oraz mediacji (również on-line) – od początku do ok. 25:00 minuty nagrania;
 2. Dariusz przedstawił zarys tematu związany z zarządzaniem ryzykiem, procesami kryzysowymi i pracą zdalną z uwzględnieniem zagrożeń i wyzwań przedsiębiorców w okresie koronawirusa – od ok. 26:00 do 1:04:00 nagrania;
 3. Rafał opowiedział o aktualnej sytuacji na rynkach światowych w gospodarce morskiej oraz zagrożeniach i wyzwaniach, a także szansach dla branży w Polsce – od ok. 1:04:00 nagrania do 1:26:00;
 4. Michał przedstawił aktualne tendencje na światowym rynku przemysłu jachtowego oraz swoje ostatnie doświadczenia związane z bieżącym prowadzeniem dużej polski stoczni, a także o potencjalnych szansach dla branży – od ok. 1:26:00 do 1:44:00
 5. ostatnie 4 min. (od 1:44:00), to moje podsumowanie.

Myślę, że jako czytelnik mojego bloga, znajdziesz coś dla siebie 🙂

Zapraszam i zachęcam Ciebie również do komentowania (czy tutaj pod wpisem, czy na FB, czy Linkedin, czy w prywatnych wiadomościach do mnie):

 • czy takie webinary mają dla Ciebie wartość?
 • czy chcielibyście, żeby iść dalej w tym kierunku?
 • jakie branżowe zagadnienia chcielibyście poruszać w czasie kolejnych spotkaniach?

Jeszcze raz dziękuję!

Trzymajcie się zdrowo i bezpiecznie w trudnym okresie!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (91) 488 44 22e-mail: kancelaria@zbrojaadwokaci.pl