Patryk Zbroja

adwokat

Kancelarię adwokacką prowadzi w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym związanym z prawem morskim.
[Więcej >>>]

eBook

Pakiet udogodnień dla przedsiębiorców – również z branży gospodarki morskiej.

Patryk Zbroja03 stycznia 2017Komentarze (0)

Początek roku 2017 to wejście w życie m.in. dwóch ustaw zmieniających niektóre zasady prowadzenia działalności przez przedsiębiorców z branży gospodarki morskiej.

SONY DSC

Tzw. ustawa stoczniowa, a konkretniej ustawa o aktywizacji przemysłu stoczniowego i przemysłów komplementarnych została uchwalona i podpisana już w lipcu 2016 r.

Przewiduje ona dla wybranych podmiotów (producentów statków) m.in. zwolnienia w zakresie podatku VAT. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych CIT stocznie będą miały możliwość wyboru między podatkiem CIT a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wysokości 1 proc. Przedsiębiorca będzie musiał tylko złożyć stosowne oświadczenie, i taka forma będzie go obowiązywała 3 lata. Obszary, na których prowadzona będzie produkcja okrętowa, będą mogły być objęte statusem specjalnych stref ekonomicznych.

I co prawda Komisja Europejska nie wypowiedziała się jeszcze co do skuteczności zaproponowanych w ustawie rozwiązań, ciekaw jestem jak ostatecznie rozwinie się stosowanie jej zapisów w gospodarczej praktyce.

Ciekawe tylko, ilu przedsiębiorców skorzysta w praktyce z zapisów tej ustawy?

 

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła również w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255).

Pełny tekst ustawy możesz znaleźć tutaj.

Zmian jest sporo.

Poniżej jedynie wybrane:

Termin w prawie cywilnym nie kończy się w sobotę

Sobota zostaje uznana za taki jakby dzień „wolny od pracy” w tym sensie, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 115 Kodeksu Cywilnego, jeżeli koniec terminu do wykonania określonej czynności  przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

W konsekwencji od 1 stycznia 2017 r. koniec terminu w prawie cywilnym, a w konsekwencji również w postępowaniu cywilnym, nie będzie mógł przypaść w sobotę.

Zmiana będzie miała zastosowanie do terminów, które nie upłynęły przed wejściem w życie tej ustawy (czyli przed 1.01.2017 r.)

Jeżeli otrzymasz jutro (tj. 5.01.2017 r.) z Sądu wezwanie do ustosunkowania się do jakiegoś pisma np. w terminie 10 dni, to termin ten nie upłynie 14.01.2017 r., a dopiero 16.01.2017 r.

Doprecyzowanie przepisów o prokurze w spółkach handlowych

Aktualnie nie budzi już wątpliwości możliwość udzielenia prokury umocowującej jedynie do współdziałania z  członkiem zarządu (lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej).

Przedsiębiorcy mają zatem aktualnie pełną swobodę co do wyboru rodzaju prokury, także w wariancie prokury tzw. „mieszanej”, tj. przy współdziałaniu z prokurentem członka organu zarządzającego (lub wspólnika osobowej spółki handlowej).

Regulaminy pracy i wynagradzania dla większych przedsiębiorców

W dotychczasowym stanie prawnym obowiązującym regulaminy pracy i wynagradzania powinni tworzyć zakładowe pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, chyba że objęci są układem zbiorowym pracy.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek tworzenia regulaminów będzie odnosił się jedynie do pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Przy zatrudnieniu poniżej 50 pracowników regulaminy mogę być tworzone na zasadzie dobrowolności, a w zakładach, w których stan zatrudnienia osiąga 20 pracowników, ale jest mniejszy niż 50 pracowników, utworzenie regulaminów zakładowych ma być obowiązkowe, jeżeli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.

Podobnie, pracodawca będzie obowiązany tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dopiero wtedy, gdy na dzień 1 stycznia danego roku będzie zatrudniał co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Zasady wydawania świadectwa pracy

Aktualnie pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy tylko wtedy, gdy nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od zakończenia poprzedniej.

Gdy strony planują kontynuowanie zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy o pracę, nawiązanej w ciągu 7 dni od ustania poprzedniej, świadectwo pracy będzie musiało być wydane tylko na wniosek pracownika.

Będzie też możliwość złożenia wniosku o wydanie świadectwa w formie elektronicznej.

Dłuższy termin na odwołanie od rozwiązania umowy o pracę

Do tej pory, w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, pracownik ma 7-dniowy termin na złożenie odwołania, a 14-dniowy w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcia.

Aktualnie obowiązuje jednolity 21-dniowy termin na złożenie środka odwoławczego, liczony od dnia doręczenia pisma o wypowiedzeniu albo o rozwiązaniu umowy lub o jej wygaśnięciu.

Współodpowiedzialność materialna pracownika – umowa pod rygorem nieważności

Warto też zwrócić uwagę, że do tej pory forma pisemna zastrzeżona była pod rygorem nieważności  jedynie dla umów o zakazie konkurencji.

Aktualnie taką bezwzględną formę powinna mieć także umowa o współodpowiedzialności materialnej.

Zawarcie jej w innej formie niż pisemna (np. ustnej) oznaczać będzie jej nieważność z mocy prawa.

Wiele zmian wprowadza omawiana nowelizacja również m.in. do Ordynacji podatkowej i Prawa budowlanego, a także ustaw podatkowych, Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawie o dozorze technicznym, czy Prawie ochrony środowiska.

Są również inne zmiany, niestety mniej korzystne, a do takich należą na pewno większe obciążenia publicznoprawne z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz obowiązki związane z wprowadzeniem jednolitego pakietu kontrolnego.

Jest co czytać…

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Patryk Zbroja w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: