Patryk Zbroja

adwokat

Kancelarię adwokacką prowadzi w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym związanym z prawem morskim.
[Więcej >>>]

Słyszałeś zapewne o głośnych sprawach pożaru holownika ZEUS w porcie Sӧlvesborg, zatrucia załogi na statku NEFRYT po fumigacji ładunku w Abidżanie, czy też wypadnięcia za burtę i utonięcia kapitanów jachtu QUARK oraz jachtu ICHTIANDER.

Oprócz tragicznych skutków wypadki te mają jeszcze jedną cechę wspólną, wszystkie rozpatrywane były przez Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich (dalej będę używał skrótu „Komisja”) to organ stały i niezależny, działający w oparciu o ustawę z dnia 31.08.2012 r. przy ministrze do spraw gospodarki morskiej.

Do kompetencji Komisji należy prowadzenie badań wypadków i incydentów morskich, w których uczestniczyły np.: statek o polskiej przynależności, statek o obcej przynależności, jeżeli wypadek lub incydent nastąpił na polskich wodach, a także jeżeli Polska jest tzw. państwem istotnie zainteresowanym takim wypadkiem lub incydentem morskim (np. z uwagi na polską banderę statku uczestniczącego lub w przypadku, w którym polscy obywatele ponieśli śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu).

Co istotne, Komisja prowadzi postępowanie niezależnie od prowadzonych w tym samym czasie postępowań karnych lub innych postępowań mających na celu ustalenia winy lub odpowiedzialności. Sama nie rozstrzyga o tym kto jest winny lub odpowiedzialny. Celem jej działania jest bowiem ustalenie okoliczności i przyczyn wystąpienia wypadku lub incydentu morskiego dla zapobiegania im w przyszłości oraz poprawy stanu bezpieczeństwa morskiego.

Postępowanie przed Komisją (tzw. badanie) obejmuje zbierania i analizowanie dowodów oraz określenie czynników, które miały wpływ na zaistnienie danego wypadku lub incydentu morskiego, oraz ewentualne przygotowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Badanie kończy się raportem: tymczasowym, uproszczonym lub końcowym.

Raport tymczasowy sporządzany jest w sprawach zawiłych, w których sporządzenie i ogłoszenie raportu końcowego w terminie 12 miesięcy od dnia wypadku nie jest możliwe.

Raport uproszczony sporządza się i ogłasza w sprawach, w których wyniki badania nie przyczynią do zapobiegania wypadkom lub incydentom morskim w przyszłości.

Natomiast raport końcowy powinien zawierać:

1) zestawienie podstawowych faktów dotyczących wypadku lub incydentu morskiego, w tym informacje o rannych, ofiarach śmiertelnych lub zanieczyszczeniu środowiska;

2) określenie państwa bandery statku, jego właściciela, armatora, operatora oraz instytucji klasyfikacyjnej;

3) informacje dotyczące uczestniczących w wypadku lub incydencie morskim statków, ich wymiary i moc maszyn, a także informacje dotyczące członków załogi, w szczególności zakres ich obowiązków oraz okres zaokrętowania;

4) opis okoliczności wypadku lub incydentu morskiego;

5) analizę i uwagi dotyczące czynników, które przyczyniły się do wypadku lub incydentu morskiego, w tym czynników mechanicznych, ludzkich lub organizacyjnych;

6) opis wyników przeprowadzonego badania, w tym identyfikację kwestii dotyczących bezpieczeństwa i wniosków wynikających z badania;

7) zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, gdy jest to uzasadnione charakterem sprawy.

Przed ogłoszeniem raportu końcowego Komisja przesyła projekt takiego raportu organom powołanym do badania wypadków istotnie zainteresowanych państwa oraz innym podmiotom, których dotyczy treść raportu. Taki zabieg ma umożliwić zgłoszenia uwag, które nie są jednak dla Komisji wiążące.

Już na pierwszy rzut widać podobieństwo treści takiego raportu do opinii biegłych w postępowaniach sądowych. Niestety, raport Komisji nie może stanowić dowodu w postępowaniu karnym albo innym postępowaniu mającym na celu ustalenie winy lub odpowiedzialności (np. w sprawie o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia). Sądy powszechne nie są również związane treścią takiego raportu i traktują go jako dokument prywatny lub co najwyżej fachową informację, która uzasadnia sporządzenie dodatkowej opinii biegłego w konkretnej sprawie.

Pojawia się oczywiście pytanie, czy taki stan prawny nie przedłuża prowadzonych postępowań sądowych. Z biegłymi z dziedziny gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego jest przecież krucho. Jest ich niewielu, a terminy sporządzanych opinii są bardzo długie. Można byłoby zatem rozważyć postulat, czy raporty Komisji, po ewentualnym uzupełnieniu w toku postępowania sądowego, nie mogłyby stanowić jednak źródła tzw. dowodów eksperckich w zakresie okoliczności lub rekonstrukcji wypadków morskich.

Co ciekawe, jeszcze do niedawna siedzibą Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich była Warszawa (ul. Chałubińskiego 4/6).

Całkiem niedawno (od 1.06.2017 r.) nastąpiła jednak zmiana siedziby na Szczecin (z adresem przy Pl. Stefana Batorego 4 w tzw. Czerwonym Ratuszu, siedzibie Urzędu Morskiego).

Przeniesienie nastąpiło na podstawie zarządzenia nr 12 z dnia 15.03.2017 r. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zmiany regulaminu działania Komisji.

Podstawowe dane kontaktowe do zgłaszania wypadków i incydentów morskich pozostały jednak te same, tj. telefon alarmowy 664 987 987 oraz email: pkbwm@mgm.gov.pl.

Czy miałeś do tej pory do czynienia z badaniami prowadzonymi przez Komisję?

Jakie są Twoje doświadczenia?

Witam Ciebie serdecznie, niezależnie od aktualnej politycznej atmosfery…

Dzisiaj występuję w dość nietypowej roli na blogu, przeprowadzającego wywiad z wybitnym specjalistą z dziedziny cyberbezpieczeństwa i ochrony danych.

O nowym prawie ochrony danych osobowych sygnalizowałem Tobie już wcześniej TUTAJ >>

Tym razem, rozmawiam na ten temat z Dariuszem Łydzińskim – IT Security Managerem, prezesem 4ITsecurity sp. z o.o.

Darku, w przyszłym roku czekają nas zmiany dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych. Na stronach Ministerstwa Cyfryzacji znajdujemy informację, że zadanie jest realizowane, co oznacza brak ostatecznego projektu ustawy. Co według Ciebie, na tym etapie powinniśmy wiedzieć o nadchodzących zmianach?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 2 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, określane w skrócie RODO jest nowym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych w państwach UE. Organizacje na całym świecie, które zbierają i przetwarzają dane osobowe mieszkańców UE muszą działać zgodnie z jego postanowieniami, albo zostaną obciążone znacznymi karami finansowymi i stawią czoła problemom związanym ze spadkiem reputacji. Wszyscy działający w Polsce przedsiębiorcy będą musieli dostosować swoją działalność gospodarczą do nowego prawa unijnego do 25 maja 2018 r.

Co dla każdego przedsiębiorcy oznacza wejście w życie nowych regulacji?

Nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych oznaczają dla organizacji nowe obowiązki oraz intensywny proces przygotowania się do ich wypełniania. Trzeba podkreślić, że czasy, w których kwestia ochrony danych osobowych była przez niektórych traktowana z przymrużeniem oka, odchodzą bezpowrotnie w przeszłość. To, co jeszcze niedawno było dobrą praktyką, stanie się obligatoryjnym standardem funkcjonowania dla polskich przedsiębiorców. W porównaniu z obecnie obowiązującą ustawą, nowe unijne prawo wymaga znacznie większej odpowiedzialności i świadomości przy przetwarzaniu danych osobowych. I to zarówno ze strony administratorów danych, jak i podmiotów przetwarzających dane na zlecenie.

Jak i kiedy przedsiębiorcy powinni przygotować się do zmian?

Przedsiębiorcy już powinni podjąć czynności przygotowawcze, choćby takie, jak zmapowanie procesów biznesowych, które należy ocenić pod kątem nowych przepisów i wyciągnąć wnioski co do koniecznych zmian. Konieczna jest także weryfikacja listy dostawców usług, którzy mają dostęp do danych osobowych.
Moim zdaniem najważniejsza jest ocena własnej sytuacji, przegląd tego, jakie dane są przetwarzane, i określenie celu tego przetwarzania. Warto też zastanowić się nad oceną ryzyka związanego chociażby z wyciekiem danych. Tylko w ten sposób można wprowadzić skuteczne zabezpieczenia zarówno organizacyjne, jak i techniczne. Wszystkie te działania potrzebują czasu, więc choć RODO zacznie bezpośrednio obowiązywać dopiero 25 maja 2018 r., to już teraz warto zapoznać się z jego przepisami i zabrać do pracy.

Jakie konkretnie zmiany nas czekają?

Wiele z głównych koncepcji i zasad RODO jest w znacznym stopniu zbieżna z tymi, które występują w obecnej ustawie o ochronie danych osobowych. Stąd też, jeżeli organizacja stosuje się odpowiednio do obecnego prawa, znaczna część podejścia w zakresie zgodności z regulacjami będzie dalej obowiązywać i może stanowić punkt startowy do stworzenia nowych rozwiązań. Istnieją jednak nowe elementy i istotne rozszerzenia, dlatego pewne rzeczy będzie trzeba robić po raz pierwszy, a inne inaczej niż dotychczas.
Zmiany organizacyjne obejmują mianowanie inspektora ochrony danych, opracowanie polityki i odbycie szkolenia w zakresie obsługi osobowych i poufnych danych osobowych oraz zapewnienie odpowiedniego podejścia do wykonywania oceny wpływu na ochronę danych (DPIA). Środki technologiczne w zakresie ochrony danych osobowych obejmują klasyfikację danych, zapobieganie utracie danych, szyfrowanie, ograniczenia transferu danych i technologie, które umożliwią zainteresowanym osobom skorzystanie z prawa do dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych przechowywanych przez administratorów danych (pod pewnymi warunkami).

Czy ochrona danych u przedsiębiorców przybierze bardziej sformalizowany charakter?

RODO rozszerzy obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe. W praktyce oznacza to że, organizacja, która chce powierzyć przetwarzanie danych musi zweryfikować i ocenić, na ile wybrany dostawca jest w stanie zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wskazane w rozporządzeniu.

Czy konieczne będzie wprowadzanie nowych systemów ochrony, nieznanych i niestosowanych dotąd przez przedsiębiorców? I przede wszystkim, czy w Twojej ocenie przedsiębiorca jest w stanie sam poradzić sobie ze zmianami? Czy wystarczy mu dobry prawnik?

Do określenia środków chroniących przetwarzane dane osobowe punkt wyjścia stanowi analiza ryzyka. Nowe podejście do przetwarzania i ochrony danych osobowych, w odróżnieniu od wcześniejszego charakteryzuje się tym, że nie dostaniemy już katalogu gotowych rozwiązań na zasadzie odhaczania z góry narzuconej listy. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy regulacje przewidziane w obowiązującym rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. są niewystarczające. Zabezpieczenia tam wskazane mocno się zdezaktualizowały, co nie zapewnia właściwego poziomu bezpieczeństwa tym danym. Prawo nie nadąża za technologią. Dlatego też w nowym podejściu o zastosowanych środkach ochrony będą decydować wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka. Wyzwaniem dla administratorów danych będzie wdrożenie takich środków technicznych i organizacyjnych, które w najlepszy sposób ochronią dane osobowe przed incydentami związanymi z ich bezpieczeństwem. Dobór tych środków spocznie w całości na przedsiębiorcach. Sam prawnik tego nie wykona, ponieważ zmiany wynikające z RODO nie ograniczają się wyłącznie do zagadnień i interpretacji prawnych.
Kluczową umiejętnością jest zdolność do określenia, co jest istotnym ryzykiem dla danych osobowych. Tego konkretnego, w danej organizacji. Przy tym samym obrazie zagrożeń inne są kluczowe rodzaje ryzyka dla firmy stoczniowej, elektrowni czy banku. Zmienia się też charakter zagrożeń. Jeszcze kilka lat temu większość ataków wykorzystywała niższe warstwy sieci – głównie warstwę transportową. Dziś przestępcy stosują nowoczesne techniki maskowania szkodliwych aplikacji, przez co typowe systemy antywirusowe nie są w stanie ich wykryć, a klasyczne zapory zablokować. Nie brakuje też ataków wykorzystujących socjotechnikę. Jednak co najważniejsze, znacznie wzrasta liczba zagrożeń opartych na warstwie aplikacji. Atakujący dzisiaj robią wszystko, żeby przejąć kontrolę nad konkretnymi maszynami i jak najdłużej pozostać niezauważonym. Ryzyko związane z incydentami upublicznienia lub utraty danych osobowych trzeba będzie ocenić na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i znajomości realnych zagrożeń. A zatem każda organizacja będzie musiała we własnym zakresie ocenić odpowiedni stopień bezpieczeństwa na podstawie ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem, a w szczególności wynikającego z zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Należy przy tym pamiętać, że nie może to być działanie jednorazowe, lecz zaplanowany z góry proces wymagający cyklicznej powtarzalności. Chociażby dlatego iż, zagrożenia dla danych osobowych zmieniają się bardzo dynamicznie i to, co dzisiaj uznajemy za bezpieczny standard, jutro może okazać się wielką luką w systemie bezpieczeństwa, która narazi nasze dane na niekontrolowany wyciek. Można się już domyślać, że podczas ewentualnej kontroli organ nadzorczy poprosi w pierwszej kolejności nie tylko o dokument polityki bezpieczeństwa danych osobowych, ale także właśnie o dokumentację przeprowadzonych procesów analizy ryzyka i wyboru adekwatnych środków bezpieczeństwa.

Odpowiadając na Twoje pytanie, czy jako prawnik jesteś w stanie samodzielnie wykonać taką analizę? Z pewnością nie. Nawet dobry prawnik to przy tak skomplikowanej dziedzinie zdecydowanie za mało.

Wracając do zmian, jedną z nich jest także obowiązek powołania inspektora ochrony danych osobowych. Czy każdy przedsiębiorca będzie do tego zobligowany?

Zgodnie z RODO, powołanie inspektora ochrony danych w sektorze prywatnym będzie obowiązkowe w dwóch przypadkach: kiedy przetwarzanie danych ze względu na ich charakter, naturę, cel lub zakres wymaga regularnego i systematycznego monitorowania osób na dużą skalę, a także gdy na dużą skalę przetwarzane są dane szczególnej kategorii (dane wrażliwe) lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących. W pozostałych przypadkach powołanie inspektora ochrony danych będzie dobrowolne. Również w sektorze publicznym to powołanie będzie obligatoryjne.

Czy nowe przepisy przewidują obowiązkowe szkolenia pracowników i osób współpracujących w zakresie ochrony danych osobowych, którymi dysponuje firma?

Same narzędzia techniczne, w tym oprogramowanie nie wystarczą, aby zapewnić ochronę danych. Niezbędne jest przeszkolenie personelu, aby każdy pracownik wiedział, jak korzystać z poszczególnych narzędzi i aplikacji. Wszystkie osoby zatrudnione w organizacji powinny wiedzieć, jak obchodzić się z danymi, znać najlepsze praktyki związane z bezpieczeństwem informacji. Wysoki poziom wiedzy sprawi, że pracownicy nie popełnią wielu błędów i pomyłek, którym w przeciwnym razie nie udałoby się zapobiec. Warto przekazywać na bieżąco informacje pracownikom, powiadamiając o konkretnych zagrożeniach i ryzykach, które występują w danej branży. Dzięki temu wszyscy zatrudnieni będą wykazywać się większą ostrożnością w codziennej pracy.

Czy przedsiębiorca powinien we własnym zakresie monitorować ewentualne wycieki danych? Czym są „privacy by design” i „privacy by default” i z jakimi obowiązkami dla przedsiębiorcy wiążą się w praktyce? Czy są to nowe instytucje?

Nowe przepisy wymagają od przedsiębiorców, by o wszystkich przypadkach naruszenia danych informowali Urząd Nadzoru (GIODO), a niekiedy także zainteresowane osoby (np. klientów), których dane dotyczą. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie należy zgłosić organowi nadzorczemu (GIODO) bez zbędnej zwłoki, jeżeli to możliwe – nie później niż w ciągu 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Dotyczy to nie tylko takich przypadków, gdy dane zostaną na przykład bezprawnie opublikowane w Internecie, ale też sytuacji, kiedy zgubiony zostanie pendrive z danymi czy dane zostaną skasowane.
Koncepcja „privacy by design” i „privacy by default” nie była do tej pory sprecyzowana w przepisach unijnych, ani w przepisach krajowych. Administratorzy danych i podmioty przetwarzające dane, po wejściu w życie rozporządzenia będą musieli zmienić podejście do bezpieczeństwa danych. Będą zobligowani m.in. do przeprowadzenia analizy oprogramowania pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych i wymagań rozporządzenia, zwłaszcza w kontekście prawa do „bycia zapomnianym” (Right to be Forgotten) oraz prywatności w fazie projektowania (Privacy by Design).
Podmioty, które wdrożyły lub wdrażają system zarządzania bezpieczeństwem informacji zdecydowanie łatwiej będzie spełnić to wymagania. System zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewnia zachowanie poufności, integralności i dostępności danych w wyniku stosowania procesu szacowania ryzyka i sprawia, że strony zainteresowane mają pewność, że ryzyka są odpowiednio zarządzane.
RODO nakłada na administratora danych obowiązek przyjęcia wewnętrznych polityk i wdrożenia środków, które zapewnią uwzględnienie danych osobowych w fazie projektowania oraz mechanizmy domyślnej ochrony.

Kto i kiedy będzie mógł skontrolować przedsiębiorcę czy wprowadził i przestrzega nowych przepisów? Jakie kary będą groziły za wyciek danych?

Zgodnie z RODO w każdym państwie członkowskim, za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych odpowiada co najmniej jeden organ nadzorczy. W naszym krajowym porządku prawnym funkcję tę pełni GIODO. Na kanwie nowego rozporządzenia status tego organu ulegnie znacznej zmianie. Będzie to organ, z którym podmioty (w szczególności prywatne) będą się liczyć. Konsekwencją tego podejścia są przewidywane sankcje. Ich górna wysokość to 20 milionów euro, a w przypadku przedsiębiorstw – 4% rocznych globalnych obrotów z poprzedniego roku obrotowego. Z samego założenia kary te mają być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. I na pewno takie są.

Czy projekt ustawy przewiduje jakiekolwiek sytuacje bądź podmioty, które mogą być zwolnione z niektórych obowiązków lub w stosunku do których nie będą stosowane kary przewidziane w rozporządzeniu unijnym?

Projekt ustawy przygotowywany przez resort cyfryzacji zakłada, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zostanie powołany w miejsce GIODO będzie mógł nałożyć kary finansowe na przedsiębiorców. Obecnie GIODO nie ma takich uprawnień. Wyjątek stanowi nakładanie kar na administrację, co objęte jest swobodą państw członkowskich. Projekt ogranicza krąg podmiotów publicznych, wobec których możliwe jest nakładanie administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Projektowane przepisy przewidują też znaczne obniżenie maksymalnej granicy możliwej do nałożenia kary na sektor publiczny, do 100 000 zł.

Czy uważasz, że wprowadzenie nowych przepisów wpłynie na świadomość Polaków w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności? Jakie są podstawowe błędy popełniane teraz zarówno przez przedsiębiorców administrujących danymi, jak i obywateli, którzy je udostępniają?

Świadomość w zakresie zagrożeń jest wciąż na tyle niska, że cyberprzestępcy nie muszą się wysilać i dokonują ataków, korzystając z bardzo prostych mechanizmów żerujących na ludzkiej naiwności. Bardzo często handel danymi osobowymi odbywa się dzięki nam samym. Cokolwiek chcemy zrobić, zarejestrować się na forum, założyć konto w portalu społecznościowym, zagrać w internetową grę musimy wyrazić zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie. Niestety bardzo często nie zapoznajemy się z treścią tych regulaminów. Warto więc, zanim zaznaczymy opcję zgody, zapoznać się z tym na co wyrażamy zgodę. Należy sprawdzić na co się godzimy, w jaki sposób będą przetwarzane nasze dane i do jakiego celu.
Prawie każdy menadżer w swojej karierze zawodowej wielokrotnie odczuł skutki braku, czy niewłaściwej ochrony informacji. Zagrożenia pojawiające się w otoczeniu biznesowym organizacji przybierają postać trendów rynkowych, finansowych czy technicznych. Z tego powodu mogą w porę nie zostać dostrzeżone i doprowadzić do zatrzymania rozwoju danej organizacji. Nieudane lub złe kontrakty i umowy, własne pomysły realizowane przez konkurencję, problemy z nowo uruchamianymi usługami, produkcja na wyrost, odejście klienta do konkurencji, niższy od zakładanego poziom sprzedaży, problemy natury prawnej i roszczenia odszkodowawcze, to tylko niektóre z nich. Informacja o sposobach działania, o kontaktach handlowych, o stosowanych technologiach stanowi o konkurencyjności organizacji na rynku. Należy sobie zdawać sprawę, że jakakolwiek utrata danych jest stratą dla organizacji.
Choć świadomość przedsiębiorców w zakresie niebezpieczeństw rośnie, to systemy zabezpieczeń w przeważającej większości firm wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Przez 17 lat pracy nie spotkałem ani jednej firmy, w której nie wskazałbym żadnych zastrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa danych. Niestety, zarządy organizacji najczęściej traktują specjalistów od bezpieczeństwa jako koszt, dlatego niechętnie tworzą takie zespoły. Wiele przedsiębiorstw nie przeprowadza również audytów bezpieczeństwa i nie posiada polityki bezpieczeństwa, a jeśli już posiada, to często nie jest ona wypracowana w firmie, lecz skopiowana od kogoś bądź ściągnięta z Internetu, co sprawia, że nie jest dostosowana do realiów konkretnej firmy i przez to nie spełnia swojej roli.
Istotne jest to, by każdy przedsiębiorca zdał sobie sprawę z faktu, iż włamania i kradzież danych nie przydarzają się jedynie dużym korporacjom. Są również udziałem małych i średnich firm, organizacji rządowych samorządowych i osób fizycznych.
Dlatego zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacji zagrożenia, powinny być nieodzownym elementem działalności każdej organizacji. Myślę, że nowe prawo unijne będzie miało duży wpływ na świadomość przedsiębiorców w tym zakresie, a co za tym idzie zmianę podejścia do kwestii ochrony danych.

Dziękuję Darku za rozmowę.

 

Dariusz Łydziński – Od ponad 17 lat zajmuje się zawodowo szeroką problematyką systemów bezpieczeństwa oraz praktyką utrzymania ciągłości działania, w tym zarządzania ryzykiem. Specjalizuje się w szczególności w rozwiązaniach e-security. Realizował złożone projekty zabezpieczania danych wagi państwowej, obsługując procesy funkcjonowania systemów łączności, a także bezpieczeństwa informacji w kontekście ochrony funkcjonalności wysoce zaawansowanych sieci oraz systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Prelegent na wielu konferencjach i trener z wieloletnią praktyką. Autor wielu publikacji w wydawnictwach specjalistycznych. Posiada doświadczenie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa/ochrony wielooddziałowego przedsiębiorstwa, w opracowywaniu polityk i strategii zarządzania bezpieczeństwem. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Więcej  informacji na temat działalności Darka i jego doświadczenia znajdziesz TUTAJ >>

Dzisiaj w Szczecinie miałem okazję uczestniczyć w ślubowaniu adwokackim.

To bardzo ważny dzień dla wielu młodych prawników.

Lata ciężkiej pracy, studiów, aplikacji i trudnych egzaminów kończą się uroczystą przysięgą:

Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.”

Ślubowanie jest niewątpliwie moralnym drogowskazem wykonywania naszego zawodu.

No, ale tak naprawdę to chciałem Ci się pochwalić.

Ślubowanie złożyła również prawniczka z naszej kancelarii, mec. Marta Barczyk.

Jestem tym bardziej dumny, że Marta zdała egzamin adwokacki z najlepszą oceną końcową spośród wszystkich, prawie 50 nowych członków adwokatury!

Cieszę się również, że będziemy mogli współpracować dalej, a Pani Mecenas poszerzy grono adwokatów zajmujących się obsługą prawną branży gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego 😉

Zdjęcie poniżej: Pani Mecenas i dumny patron 🙂

 

przysięga adwokacka mec. Marta Barczyk z patronem

Witam Ciebie serdecznie 🙂

Długi weekend spędziłem w Kopenhadze, trochę z rodziną, trochę z kolegami pod żaglami.

kopenhaska syrenka

Pływając wycieczkową jednostką po duńskiej stolicy nie mogłem jednak uciec od opiniowanych przeze mnie ostatnio umów z udziałem tzw. „elementu obcego”

Niby urlop to czas odpoczynku, no ale jednak widok siedziby potentata Maersk Line oraz różnorodność napotkanych bander statków oraz mniejszych jednostek żaglowych i motorowych, szybko przypomniały istotny temat w działalności każdego przedsiębiorcy w branży gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego.

Co to takiego?

A no właśnie, wybór właściwego prawa dla zawartej umowy oraz sposobu rozstrzygania sporów.

Sprawa jest nieskomplikowana w przypadku umowy o remont jednostki, którą zawiera polski armator z polską stocznią.

Temat robi się jednak zdecydowanie ciekawszy, gdy do polskiej stoczni remontowej przyjeżdża zainteresowany przedstawiciel firmy norweskiej, który chciałby zlecić zadanie np. remontu klasyfikacyjnego jednostki, która pływa pod banderą panamską.

Na pewno jesteś w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której dochodzi do sporu na tym gruncie (bo np. stocznia – w ocenie armatora – nie położyła wystarczającej liczby warstw antyfoulingu).

Tylko kto i według jakich zasad ma taki spór rozstrzygać?

Warto o tym pomyśleć od razu przy zawieraniu umowy.

Umowa powinna być dobra 🙂

Pisząc o dobrej umowie, oprócz szeregu innych postanowień istotnych dla konkretnego zamówienia, mam na myśli przede wszystkim wpisanie wyraźnej klauzuli wskazującej, jaki system prawa będzie miał zastosowanie w sprawach nieuregulowanych treścią umowy. Tak, aby nie było w tym zakresie żadnych wątpliwości, który przy tytlu „obcych elementach” na pewno się pojawią.

Warto również do treści umowy wprowadzić równolegle sposób rozwiązywania sporów powstałych na jej gruncie. Jestem oczywiście zwolennikiem stosowania w pierwszej kolejności polubownych negocjacji, a w dalszej kolejności mediacji (pisałem o tym tutaj: „Czy warto poddać się mediacji?”) i to choćby o międzynarodowym charakterze. Nic nie stoi przecież na przeszkodzie, żeby przedsiębiorca polski i norweski skorzystali z duńskiego mediatora.

Dopiero po wykorzystaniu tej bardziej koncyliacyjnej ścieżki, można przekazywać spór do rozstrzygnięcia sądowi (arbitrażowemu lub powszechnemu).

I tak się akurat składa, że to właśnie duński system prawny oraz właściwość duńskiego sądu arbitrażowego oraz sądów powszechnych w praktyce gospodarki morskiej jest ostatnio stosowana coraz częściej. Bynajmniej nie z powodu parku rozrywki Tivoli czy kopenhaskiej Małej Syrenki, ale z przyczyn praktycznych: do Danii jest zawsze bliżej niż do Wlk. Brytanii, jest na pewno taniej niż w Norwegii, a w sądach duńskich sprawy mogą być prowadzone w języku angielskim.

Jest to dobra alternatywa dla umów polskich przedsiębiorców z zagranicznymi kontrahentami. No, chyba że uda się takiego kontrahenta namówić na system prawa polskiego oraz jurysdykcję polskiego sądu.

Tyle tylko, że taka sytuacja zdarza się niezmiernie rzadko…

Pamiętaj zatem zawsze o wyborze prawa właściwego oraz sposobie rozstrzygania sporów!

 

Witam Ciebie serdecznie w ten słoneczny dzień 🙂

Wyobraź sobie taką oto historię:

Prowadzisz prężne przedsiębiorstwo w branży gospodarki morskiej. Zamówienia rosną i to zarówno te od porządnych firm, jak i te od mniej pewnych klientów.

Ostatnio wykonałeś spory remont jednostki, która nie była jednak własnością zamawiającego. Napracowałeś się dużo, otrzymałeś część wynagrodzenia, ale zdecydowana jego większość nie została zapłacona.

Wielokrotne próby delikatnego kontaktu z zamawiającym nie dają rezultatu. Na początku jeszcze nie chcesz być przecież nachalny, żeby nie tracić klienta, bo obiecał jeszcze inne zlecenia.

Bezskuteczne są jednak następnie formalne wezwania do zapłaty.

Na szczęście Twoja wierzytelność jest bezsporna i Sąd szybko zasądza zaległe 220.000 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Wyrok staje się prawomocny, bo dłużnik nie kwestionuje jego treści wiedząc, że nie ma ku temu żadnych podstaw.

No, ale dalej nie płaci.

Wszczynasz egzekucję komorniczą, a tu nagle okazuje się, że dłużnik jest niewypłacalny (czyli bardziej kolokwialnie: „goły i wesoły”).

Nie ma żadnego majątku i to, mimo tego że jeździ fajnym samochodem japońskiej marki, na ostatnim Herringu zajął cały stolik dla siebie i współpracowników, a teraz jeszcze aktywnie bierze udział w Kongresie Morskim 😉

W toku postępowania egzekucyjnego ustalono jednak, że piękny dom na działce pod Szczecinem darował wcześniej rodzicom, zaraz po doręczeniu pozwu w Twojej sprawie.

Można zakląć…

Częsta historia w branży, prawda?

Z taką właśnie sytuacją mieliśmy ostatnio do czynienia (pisałem o niej tutaj: „Dobry dzień, choć nie na wodzie”).

Co zrobiliśmy?

Wezwaliśmy pro-forma rodziców dłużnika do wyrównania zadłużenia, a następnie wszczęliśmy postępowanie z tzw. skargi pauliańskiej.

Brzmi groźnie? 😉

Sama nazwa tej instytucji pochodzi jeszcze z prawa rzymskiego (w całej Europie znana jest jako „actio pauliana”), a najprościej mówiąc polega na żądaniu uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności.

Zgodnie z prawem polskim, wierzyciel może żądać uznania za bezskuteczną wobec siebie czynności dokonanej z jego pokrzywdzeniem, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć (tak brzmi art. 527 § 1 Kodeksu cywilnego).

A zatem, nieco bardziej szczegółowo, przesłankami skargi pauliańskiej są:

  1. dokonanie przez dłużnika ważnej czynności prawnej,
  2. istnienie wierzytelności która ma podlegać ochronie,
  3. uzyskanie korzyści majątkowej przez osobę trzecią,
  4. pokrzywdzenie wierzyciela,
  5. świadomość  pokrzywdzenia wierzyciela przez dłużnika,
  6. świadomość osoby trzeciej, że dłużnik działa za świadomością pokrzywdzenia wierzyciela.

Co ciekawe, jeżeli doszło do darowizny (nieodpłatnego przeniesienie prawa własności), nie trzeba wykazywać że osoba trzecia wiedziała, że dłużnika miał świadomość pokrzywdzenia swojego wierzyciela. Prawo przychodzi w takim przypadku z pomocą wierzycielowi 🙂

Natomiast jeżeli w chwili darowizny dłużnik był już niewypłacalny, to prawo przewiduje tzw. domniemanie (czyli również nie trzeba tego wykazywać), że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Podobnie, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny.

W tej konkretnej sprawie trzeba było wykazać zatem jedynie, że:

  1. dłużnik zawarł umowę darowizny,
  2. nasz klient miał zasądzoną wierzytelność wcześniejszym wyrokiem,
  3. pozwani (rodzice dłużnika) uzyskali oczywiście korzyść majątkową, nabyli bowiem prawo własności nieruchomości,
  4. przeniesienie prawa własności nastąpiło nieodpłatnie, kosztem majątku dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, zgodnie z planem, zapadł wyrok korzystny dla naszego klienta, tj. uznający bezskuteczność dokonanej darowizny.

Po uprawomocnieniu się tego orzeczenia, będziemy mogli skierować egzekucję bezpośrednio na nieruchomość rodziców dłużnika (pomimo tego, że to nie oni zaciągnęli zobowiązani i są jej właścicielami, a nie dłużnik).

W konsekwencji, szanse na pełną spłatę wierzyciela znacznie wzrosną.

Można? 😉